Facebook Twitter

Umowa użytkownika

Niniejsza Umowa Użytkownika ("Umowa") zostaje zawarta między Użytkownikiem ("Użytkownik") i Rational Soft (dalej "SiteAnalyzer") i reguluje wszystkie rodzaje korzystania z serwisu internetowego https://site-analyzer.pro/ (dalej "Strona internetowa"), który jest własnością i jest zarządzana przez "SiteAnalyzer", oferowanych usług "SiteAnalyzer", dzięki Stronie internetowej i wszystkich informacji, która jest dostępna na Stronie internetowej.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Korzystać z serwisu jest dozwolone wyłącznie na rzecz osoby (Użytkownika), który przyjął wszystkie warunki niniejszej Umowy, umieszczonej pod tym adresem, "polityka prywatności" umieszczonego pod tym adresem, i inne zasady, przewidziane na Miejscu.

1.2. Użytkownik zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z Umową przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Używanie jakiejkolwiek części Serwisu, Użytkownik udziela zgody na związanie warunkami niniejszej Umowy z "SiteAnalyzer". Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Umowy (w całości lub częściowo), to nie przysługuje status i prawa Użytkownika, a Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny, w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkie informacje zamieszczone na Stronie internetowej i wszelkie usługi, które są świadczone w ramach Serwisu.

1.3. Warunki Umowy obowiązują wszystkich użytkowników Serwisu - jak na użytkowników, którzy nie mają konta na Allegro (użytkownik niezarejestrowany) jak i dla użytkowników, którzy mają jakiekolwiek konto, każdy z dostępnych rodzajów. Pod kontem rozumie się zbiór informacji o użytkowniku i danych logowania (login, hasło).

1.4. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Witryny i nie może przyjąć warunków Umowy, jeśli nie osiągnęli ustawowego wieku, kiedy on ma prawo do zawierania takich umów.

1.5. Jeśli prawo kraju zamieszkania / siedziby Użytkownika uniemożliwia korzystanie z Witryny z dowolnego powodu, Użytkownik nie powinien korzystać z Witryny, a jeśli w dalszym ciągu korzystać z Witryny, to robi to na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Przy tym wszystkie warunki niniejszej Umowy pozostają w mocy.

2. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

2.1. Dostęp do Strony internetowej do korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem usług są możliwe tylko dla zarejestrowanego Użytkownika, który utworzył konto).

2.2. Jeśli Użytkownik uważa, że na Stronie jest informacja, która narusza jego prawa, Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania o tym "SiteAnalyzer" i podać informacje, które potwierdza to naruszenie praw. W przypadku, jeśli Użytkownik poda nieprawdziwą informację o naruszeniu jego praw, ponosi on pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody (w tym koszty cła i opłaty adwokackie).

2.3. Podczas korzystania z Serwisu Użytkownikowi nie wolno:

2.3.1. Tworzenie więcej niż jednego bezpłatnego konta na Stronie internetowej.

2.3.2. Zarejestrować Konto w imieniu lub w miejsce innej osoby. Przy tym, jest dozwolone rejestracja Użytkownika przez Administratora w ramach danego Konta, a także Konta osoby fizycznej lub prawnej, pod warunkiem uzyskania niezbędnych uprawnień, w sposób i formie przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

2.3.3. Rozpalać i promowania podżegania religijnej, rasowej lub nienawiści nienawiści.

2.3.4. Wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają prawa, wolność, honor i godność osoby.

2.3.5. Zamieszczać informacje (w tym wszelkie materiały), naruszających prawa autorskie, znaki towarowe dla towarów i usług, prawa własności przemysłowej i/lub praw do innych praw własności intelektualnej, które należą do "SiteAnalyzer" i/lub osobom trzecim.

2.3.6. Zamieszczać informacje, które narusza praw i uzasadnionych interesów osób trzecich (w tym, umieszczanie zdjęć i filmów, głównym przedmiotem których jest człowiek, jeśli ten człowiek nie dawał zgody na umieszczenie na Stronie zdjęcia lub filmy wideo z jej udziałem).

2.3.7. Umieszczanie materiałów pornograficznych i materiały zabronione do publikacji przepisy dotyczące moralności publicznej.

2.3.8. Do przeprowadzenia nielegalnego gromadzenia, organizowania, przechowywania i dystrybucji danych osobowych użytkowników innych kont.

2.3.9. Próbować uzyskać dostęp do konta i/lub loginu i hasła innego Użytkownika w dowolny sposób, w tym, ale nie ograniczając się do, za pomocą oszustwa, nadużycia zaufania, doboru loginu i hasła.

2.3.10. Pisać wirusy komputerowe i/lub programy, które mogą przerwać lub zakłócić normalną funkcjonalność sprzętu komputerowego i/lub oprogramowania, a także środków telekomunikacji żadnych osób.

2.4. Odpowiedzialność Użytkownika:

2.4.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, która jest dostępna na Stronie internetowej.

2.4.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich działania lub zaniechania podczas korzystania z Serwisu.

2.4.3. Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie i na własny rachunek uregulować wszelkie roszczenia osób trzecich, które są związane z działaniem lub zaniechań Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

2.4.4. Jeśli Użytkownik nie zostanie udowodnione inaczej, wszelkie działania na Miejscu dokonanych z wykorzystaniem jego konta i/lub jego loginu i hasła są przeprowadzonych przez Użytkownika, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie działania, ich konsekwencje i wyniki, w tym. jeśli korzystanie z konta Użytkownika przez osoby trzecie było autoryzowane przez Użytkownika.

2.4.5. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w Serwisie informacji, naruszających umowy między Stronami lub obowiązujące przepisy prawa, "SiteAnalyzer" ma prawo bez powiadomienia, według własnego uznania, zablokować dostęp do tych informacji, na czas niezbędny do ustalenia zgodności z prawem wykorzystania i użycia tych informacji.

2.4.6. Za naruszenie warunków niniejszej Umowy, "SiteAnalyzer" ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia zablokować dostęp Użytkownika do Witryny i/lub usunąć konto Użytkownika.

2.4.7. Użytkownik posiadający prawa rejestracji nowego Użytkownika w ramach swojego konta na Stronie internetowej, potwierdza, że w momencie tworzenia im konta dla nowego Użytkownika, nowy Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie takiego konta, i że nowy Użytkownik zapoznał się i w pełni akceptuję warunki niniejszej Umowy, warunki "Umowy o poufności" i postanowienia innych umów, przewidzianych na Miejscu, które są niezbędne do wykonywania podczas korzystania z Witryny i usług. W przeciwnym razie Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania nowego użytkownika przy korzystaniu przez niego z Serwisu i Usług.

2.4.8. Użytkownik, podając w korzystanie z konta innej osobie potwierdza, że w momencie udostępnienia możliwości takiego zastosowania, nowy Użytkownik w pełni akceptuję warunki niniejszej Umowy, warunki "Umowy o poufności" i postanowienia innych umów, przewidzianych na Miejscu, które są niezbędne do wykonywania podczas korzystania z Witryny i usług. W przeciwnym razie Użytkownik, предоставивший dostęp do swojego konta, ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania nowego użytkownika przy korzystaniu przez niego z Serwisu i Usług.

2.4.9. Użytkownik, który ma zarejestrowany nowego użytkownika w ramach jego konta, ma prawo samodzielnie usunąć konto użytkownika w dowolnym momencie. Nowy użytkownik nie protestuje przeciwko takiej Umowy.

2.5. Odpowiedzialność "SiteAnalyzer":

2.5.1. "SiteAnalyzer" nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji zamieszczonych przez Użytkownika na Stronie internetowej (np. w przypadku, gdy Użytkownik zezwolił na dostęp strony trzeciej do informacji Użytkownika, albo jeżeli osoba trzecia uzyskała nieautoryzowany dostęp), w tym kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie, zrealizowane w ramach Serwisu, jak i innymi środkami.

2.5.2. "SiteAnalyzer" nie pokrywa szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania, w tym niemożności korzystania z Serwisu.

2.5.3. "SiteAnalyzer" nie bierze na siebie zobowiązania do weryfikacji, modyfikacji i kontroli informacji, która znajduje się kimś na Miejscu, nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, jej legalność, jakość i zgodność szczególnych potrzeb użytkowników Serwisu.

2.5.4. "SiteAnalyzer" nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, które nie należą do niego, linki, na które mogą być obecne na Miejscu, i nie gwarantuje ich dostępności, wydajności i zgodności złożonej tematyce.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1. Użytkownik, który umieszcza na Stronie wszelkie informacje, które znajdują się obiekty własności intelektualnej, w tym, ale nie ograniczając się do, tekstu, grafiki, wideo i audio produkty, programy komputerowe, bazy danych, znaki towarowe dla towarów i usług, itp., zapewnia, że pobieranie na Stronie internetowej, kopiowanie i korzystanie z tej informacji i/lub własności intelektualnej, które znajdują się w nią, nie będzie naruszać praw osób trzecich.

3.2. Niniejsza Umowa nie udziela Użytkownikowi żadnych praw majątkowych na jakieś intelektualnej "SiteAnalyzer" lub osób trzecich, jeżeli jest to wyraźnie określone, a wszystkie prawa własności w odniesieniu do takich obiektów pozostaje wyłącznie za "SiteAnalyzer" i/lub odpowiednio przez osobę trzecią.

4. PRYWATNOŚĆ

4.1. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i w pełni akceptuję warunki "Umowy o poufności" pomiędzy Użytkownikiem a "SiteAnalyzer", które jest umieszczone pod tym adresem.

5. DODATKOWE WARUNKI

5.1. "SiteAnalyzer" ma prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Umowy. Wszystkie wprowadzone do Umowy zmiany będą dostępne w postaci nowej wersji Umowy, pod tym adresem. W przypadku wprowadzenia do Umowy zmian merytorycznych, "SiteAnalyzer" dodatkowo powiadomi Użytkownika o takich zmianach za pośrednictwem poczty e-mail. Wszystkie zmiany Umowy wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Korzystając z usługi lub Stronie internetowej, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na nowe warunki Umowy w redakcji, która działa w momencie korzystania przez Użytkownika z usługi lub Serwisu.

5.2. "SiteAnalyzer" nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty, które poniósł Użytkownik lub osoby trzecie w wyniku błędnego zrozumienia lub niezrozumienia warunków niniejszej Umowy, instrukcji lub wskazówek na temat korzystania z Serwisu, o kolejności umieszczenia informacyjnych danych i innych kwestii technicznych.

5.3. Użytkownik usług "SiteAnalyzer" prawo wysyłać Użytkownikowi wiadomości, które zawierają informacje o Miejscu, usługach "SiteAnalyzer" i inne informacje. Użytkownik zgadza się, że takie wiadomości nie są traktowane przez Strony jako "spam" (wiadomości, w tym promocyjnych, których Użytkownik nie chce otrzymywać).

5.4. W przypadku uznania za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron od każdego z postanowień niniejszej Umowy, lub dowolną ich naruszenie nie anuluje działanie tego postanowienia.

5.5. Strona internetowa jest "SiteAnalyzer" "jak jest". "SiteAnalyzer" nie gwarantuje, że Strony celów i oczekiwań Użytkownika. "SiteAnalyzer" ponosi odpowiedzialność za sprawne i bezbłędne działanie Serwisu, a także bezpieczeństwo konta Użytkownika i informacji, które zamieszczone przez Użytkownika na Stronie, tylko w ramach porozumień i umów zawartych między Użytkownikiem a "SiteAnalyzer".

5.6. "SiteAnalyzer" ma prawo jednostronnie zmieniać cena, rodzaje i terminy ważności usługi, które są świadczone w ramach Serwisu.

5.7. "SiteAnalyzer" może w każdej chwili i bez powiadomienia Użytkownika scedować swoich praw wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.

5.8. Do niniejszej Umowy i relacji między "SiteAnalyzer" a Użytkownikiem stosuje się prawo Federacji Rosyjskiej. Każda strona w pełni zgadza się z tym, że właściwe sądy Federacji Rosyjskiej mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu wszelkich roszczeń i sporów, które dotyczą Umowy.

Nasi klienci