Facebook Twitter Telegram Linkedin Product Hunt

Umowa o zachowaniu poufności

Usługi online "SiteAnalyzer" (dalej "SiteAnalyzer") rozumie znaczenie ochrony prywatności i ochrony danych Osobowych osób fizycznych, a także materiałów Informacyjnych, znajdujących się na kontach Użytkownika, więc wnioskuje z Tobą (dalej "Użytkownik") niniejsza polityka prywatności (dalej "Umowa") w celu ustalenia sposobu odbioru, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania "SiteAnalyzer Osobowych i innych danych Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług "SiteAnalyzer", Internet, strony https://site-analyzer.pro/ (dalej "Strona").

Aby korzystać z Witryny, Usług i Usług, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na warunki niniejszej Umowy. Użytkownik nie ma prawa korzystać z serwisu i usługi, jeśli nie zgadza się z warunkami Umowy.

Użytkownik nie ma prawa korzystać z Witryny, Usług lub Usług i nie może przyjąć warunków Umowy, jeśli nie osiągnęli ustawowego wieku, kiedy on ma prawo do zawierania takich umów z "SiteAnalyzer".

TERMINY

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Niniejsza Umowa określa zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych Osobowych i innych danych (w tym materiałów informacyjnych), które są i umieszczane przez Użytkownika przy korzystaniu przez niego z Serwisu i Usług.

1.2. Używanie jakiejkolwiek części Strony internetowej i/lub Usługi Użytkownik usług "SiteAnalyzer" prawo odbierać, przechowywać, przetwarzać, wykorzystywać dane Osobowe i materiały Informacyjne Użytkownika na warunkach niniejszej Umowy.

1.3. Niniejsza Umowa nie reguluje i "SiteAnalyzer" nie ponosi odpowiedzialności za zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych Osobowych i materiałów Informacyjnych Użytkownika innymi przedsiębiorstwami i organizacjami, które nie znajdują się w posiadaniu lub pod kontrolą "SiteAnalyzer", oraz osobami fizycznymi, które nie są pracownikami "SiteAnalyzer", nawet jeśli Użytkownik uzyskał dostęp do stron internetowych, OPROGRAMOWANIA, produktów lub usług tych osób za pomocą Serwisu.

1.4. W celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych Osobowych, Publicznych i innych danych Użytkownika jest ochrona interesów Użytkownika i "SiteAnalyzer", a także świadczenie Użytkownikowi usług, w tym pokaz indywidualną lub wspólną informacji, poprawa jakości istniejących usług świadczonych na rzecz "SiteAnalyzer".

2. POBIERANIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE INFORMACJI

2.1. Podczas tworzenia Konta Użytkownik powinien podać Dane logowania, a także imię, nazwisko, adres e-mail i inne dane. Po utworzeniu i użyciu przez Użytkownika Konta, "SiteAnalyzer" otrzymuje możliwość identyfikacji Użytkownika przy każdym korzystaniu przez niego z Serwisu.

2.2. "SiteAnalyzer" ma prawo pobierać na komputerze Użytkowników pliki cookie (jeśli Użytkownik nie ograniczył tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej), a także odbierać, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać informacje wygenerowane przez cookie.

2.3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu i usług sprzęt "SiteAnalyzer" automatycznie przechowuje, przetwarza i wykorzystuje dane Użytkownika, które nie odnoszą się do komputerów Osobistych, na przykład: adres IP Użytkownika, dane o lokalizacji Użytkownika, które można określić za pomocą jego adresu IP, parametry techniczne komputera Użytkownika, obecność lub brak w komputerze Użytkownika konkretnego oprogramowania, konfiguracji oprogramowania, pliki cookie, a także informacje statystyczne dotyczące aktywności Użytkownika.

2.4. "SiteAnalyzer" ma prawo przechowywać dane Osobowe i inne dane Użytkownika tyle, ile jest to konieczne dla realizacji celu, która określona w niniejszej Umowie, lub w terminie określonym przepisami obowiązującymi w kraju "SiteAnalyzer", międzynarodowym prawem, lub w kraju Użytkownika, lub do momentu usunięcia przez Użytkownika tych danych.

3. DOSTĘP DO INFORMACJI

3.1. "SiteAnalyzer" zobowiązuje się nie udostępniać danych Osobowych osobom trzecim w celach komercyjnych bez zgody Użytkownika, do którego odnoszą się te dane. Przekazywanie danych Osobowych osobom trzecim dopuszcza się w następujących przypadkach:

- po uzyskaniu zgody Użytkownika, do którego odnosi się dane;

- na uzasadnione żądania organów państwowych, które mają prawo otrzymywać takie dane.

- w tym przypadku, zdaniem "SiteAnalyzer" Użytkownik narusza warunki niniejszej Umowy i/lub innych umów i porozumień między "SiteAnalyzer" i Użytkownikiem.

3.2. Użytkownik zezwala "SiteAnalyzer" zezwalaj innym firmom, z którymi "SiteAnalyzer" zawarł stosowne umowy i odbierać, przechowywać i przetwarzać dane o Użytkowniku (z wyjątkiem danych Osobowych i materiałów Informacyjnych), takie jak adres IP Użytkownika, pliki cookie, a także informacje statystyczne dotyczące aktywności Użytkownika w celu poprawy jakości świadczonych przez te firmy usług i informacji reklamowych.

3.3. Użytkownik zgadza się, że poufność przesyłanych przez Internet danych nie jest gwarantowana w przypadku, gdy dostęp do tych danych uzyskane przez osoby trzecie poza zasięgiem technicznych środków łączności, podporządkowane "SiteAnalyzer", "SiteAnalyzer" nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez taki dostęp.

3.4. Użytkownik ma prawo zażądać, zmienić lub usunąć swoje dane Osobowe, które znajdują się w "SiteAnalyzer". Użytkownik może samodzielnie zmienić lub usunąć swoje dane Osobowe korzystając z odpowiednich funkcji Serwisu i konta. W przypadku, gdy nie jest to możliwe należy zgłosić stosowne żądanie, wysyłając go na adres "SiteAnalyzer", podany na Stronie internetowej.

3.5. W przypadku, jeśli podczas korzystania z Witryny Użytkownik w jakikolwiek sposób stała się znana informacje dotyczące "SiteAnalyzer" i/lub osób trzecich, które zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej należy do poufnych i/lub tajemnicy Handlowej, Użytkownikowi nie wolno przechowywać, używać i rozpowszechniać takie informacje.

3.6. Dostęp do konta (konta) oraz Informacyjnych materiałów przechowywanych na koncie Użytkownika odbywa się za pomocą odpowiedniego loginu i hasła. W przypadku, gdy z usług Serwisu dostępnych dla Użytkownika, pozwalają zrobić publicznej żadnych informacji Użytkownika, Użytkownik samodzielnie i na własną odpowiedzialność aktywuje i wykorzystuje dane funkcji Serwisu i usług.

3.7. W celu realizacji praw Użytkowników, jak również wysokiej jakości wykonania "SiteAnalyzer" swoich zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Użytkownikiem a "SiteAnalyzer", "SiteAnalyzer" może ознакамливаться z materiałami Informacyjnymi znajdującymi się w kontach (terminowe pozwolenie problemów technicznych, zwalczanie nielegalnych działań naruszających prawa użytkowników i/lub "SiteAnalyzer" itp.).

4. DODATKOWE WARUNKI

4.1. "SiteAnalyzer" ma prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Umowy. Wszystkie wprowadzone do Umowy zmiany będą dostępne w postaci nowej wersji Umowy, pod tym samym adresem. W przypadku wprowadzenia do Umowy zmian merytorycznych, "SiteAnalyzer" dodatkowo powiadomi Użytkownika o takich zmianach za pośrednictwem poczty e-mail. Wszystkie zmiany Umowy wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. Korzystając z usługi lub Stronie internetowej, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na nowe warunki Umowy w redakcji, która działa w momencie korzystania przez Użytkownika z usługi lub Serwisu.

4.2. "SiteAnalyzer" nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty, które poniósł Użytkownik lub osoby trzecie w wyniku błędnego zrozumienia lub niezrozumienia warunków niniejszej Umowy, instrukcji lub wskazówek na temat korzystania z Serwisu, o kolejności umieszczenia informacyjnych danych i innych kwestii technicznych.

4.3. W przypadku uznania za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron od każdego z postanowień niniejszej Umowy, lub dowolną ich naruszenie nie anuluje działanie tego postanowienia.

4.4. Do niniejszej Umowy i relacji między "SiteAnalyzer" a Użytkownikiem stosuje się prawo Federacji Rosyjskiej. Każda strona w pełni zgadza się z tym, że właściwe sądy Federacji Rosyjskiej mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu wszelkich roszczeń i sporów, które dotyczą Umowy.

Nasi klienci