Facebook Twitter Telegram Linkedin Product Hunt

Dohoda o ochraně osobních údajů

On-line služby "SiteAnalyzer" (dále jen "SiteAnalyzer") chápe význam ochrany osobních údajů a ochrany Osobních údajů fyzických osob, stejně jako Informační materiály, obsažené v Účetních záznamech Uživatele, tak uzavírá s Vámi (dále jen "Uživatel") tato Dohoda o mlčenlivosti (dále jen "Dohoda"), pro určení pořadí více, skladování, zpracování, použití a zveřejnění "SiteAnalyzer" Osobních a jiných údajů Uživatele při použití Uživatelem služeb "SiteAnalyzer", Internetové stránky https://site-analyzer.pro/ (dále "Stránky").

Pro toho, jak používat Stránky, Služby a Služeb, je Uživatel povinen vyjádřit svůj souhlas s podmínkami této Dohody. Uživatel není oprávněn používat webové Stránky a služby, pokud nesouhlasí s podmínkami Smlouvy.

Uživatel není oprávněn používat Stránky, Služby a Služby a nemůže přijmout podmínky Dohody, když nedosáhl zákonného věku, kdy má právo uzavírat takové dohody s "SiteAnalyzer".

TERMÍNY

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1. Tato Smlouva určuje postup získání, ukládání, zpracování, používání a sdělování Osobních a dalších údajů (tj. včetně informačních materiálů), které jsou k dispozici a jsou umístěny Uživatelem při použití jim webových Stránek a Služeb.

1.2. Použijte jakoukoliv část Stránek a/nebo Služby poskytuje Uživatel "SiteAnalyzer" právo přijímat, ukládat, zpracovávat, použít Osobní data a Informační materiály Uživatele za podmínek této Smlouvy.

1.3. Tato Dohoda neupravuje a "SiteAnalyzer" nenese žádnou odpovědnost za postup získání, ukládání, zpracování, použití a zveřejnění Osobních dat a Informačních materiálů pro Uživatele třetích stran podniky a organizacemi, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou "SiteAnalyzer", a osobami, které nejsou zaměstnanci "SiteAnalyzer", i když Uživatel obdrží přístup na internetové stránky, NA, výrobků nebo služeb pro tyto osoby pomocí webové Stránky.

1.4. Účelem získání, ukládání, zpracování a využívání Osobních, Veřejných a dalších Uživatelských dat je ochrana zájmů Uživatele a "SiteAnalyzer", a také poskytnout Uživateli služby, včetně zobrazování osobní nebo obecné informace, zlepšení kvality stávajících služeb, poskytovaných "SiteAnalyzer".

2. ZÍSKÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A POUŽITÍ INFORMACÍ

2.1. Při vytváření Účtu musí Uživatel zadat Data pro autorizaci, a také jméno, příjmení, e-mailovou adresu a další údaje. Po vytvoření a použití Uživatelem Účtu, "SiteAnalyzer" dostane možnost identifikovat Uživatele při každém použití jim webové Stránky.

2.2. "SiteAnalyzer" má právo stahovat do počítače Uživatele, soubory cookie (pokud Uživatel sám není omezil tuto možnost ve svém webovém prohlížeči), ale také přijímat, ukládat, zpracovávat a využívat informace vytvořené pomocí cookie.

2.3. Při použití Uživatelem webových Stránek a služeb zařízení "SiteAnalyzer" automaticky ukládá, zpracovává a využívá údaje Uživatele, které se nevztahují k vašim Osobním, například: IP adresu, informace o poloze Uživatele, které je možné určit pomocí jeho IP adresy, technické parametry počítače Uživatele, přítomnost nebo nepřítomnost v počítači Uživatele konkrétní software, nastavení tohoto softwaru, soubory cookie, stejně jako statistické informace o činnosti Uživatele.

2.4. "SiteAnalyzer" má právo uchovávat Osobní a jiné údaje Uživatele tolik, kolik je potřeba pro dosažení cíle, která je uvedena v této Smlouvě, nebo ve lhůtě stanovené platnými právními předpisy země, "SiteAnalyzer", mezinárodního práva, nebo zemi Uživatele, nebo do okamžiku odstranění Uživatelem těchto údajů.

3. PŘÍSTUP K INFORMACÍM

3.1. "SiteAnalyzer" se zavazuje, že nebude poskytovat Osobní údaje třetím osobám pro komerční účely bez souhlasu Uživatele, ke kterému se vztahují tyto údaje. Předání Osobních dat třetím osobám je povolen v následujících případech:

- po obdržení souhlasu Uživatele, na které se vztahuje tato informace;

- ze správných dotazy státních orgánů, které mají právo získat tyto údaje.

- v tom případě, pokud podle názoru "SiteAnalyzer", že Uživatel porušuje podmínky této Smlouvy a/nebo jiných smluv a dohod mezi "SiteAnalyzer" a Uživatelem.

3.2. Uživatel povoluje "SiteAnalyzer" povolit jiným společnostem, s nimiž "SiteAnalyzer" uzavřela odpovídající dohody, přijímat, uchovávat a zpracovávat údaje o Uživateli (vyjma Osobních dat a Informačních materiálů), jako jsou IP adresa Uživatele, soubory cookie, stejně jako statistické informace o činnosti Uživatele pro zlepšení kvality poskytovaných těmito společnostmi služeb a informací reklamního charakteru.

3.3. Uživatel souhlasí s tím, že ochrana soukromí přenášených přes Internet dat není zaručena a v případě, že přístup k těmto datům získán třetími stranami mimo dosah technických prostředků komunikace, подвластных "SiteAnalyzer", "SiteAnalyzer" nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené tímto přístupem.

3.4. Uživatel má právo požádat, změnit nebo odstranit své Osobní údaje, které jsou v "SiteAnalyzer". Uživatel může sám změnit nebo odstranit své Osobní údaje pomocí příslušné funkce Webu a svůj účet. V případě pokud to není možné, musí Uživatel uvést odpovídající požadavek, pošle jej na kontaktní adresu "SiteAnalyzer", uvedenou na webových Stránkách.

3.5. V případě, že při používání Stránek Uživatel jakýmkoli způsobem se stal známý pro informace týkající se "SiteAnalyzer" a/nebo třetí strany, která se podle právních předpisů Ruské Federace se vztahuje na důvěrné a/nebo Obchodního tajemství, Uživateli je zakázáno ukládat, používat a šířit takové informace.

3.6. Přístup k účtu (účtu) a Informačním materiálům uloženým v účtu Uživatele, se provádí pomocí příslušného uživatelského jména a hesla. V případě, že služby Webu k dispozici Uživateli, umožňují, aby veřejně jakékoliv informace Uživatele, Uživatel sám a na vlastní odpovědnost aktivuje a využívá data funkce webových Stránek a služeb.

3.7. Za účelem plnění práv Uživatelů, stejně jako kvalitní provedení "SiteAnalyzer" své povinnosti stanovené dohodami mezi Uživatelem a "SiteAnalyzer", "SiteAnalyzer" může ознакамливаться s Informačními materiály, obsažené v účetních záznamech (včasné rozlišení technických problémů, potlačování protiprávních činů, které porušují práva uživatelů a/nebo "SiteAnalyzer" a tak dále).

4. DALŠÍ PODMÍNKY

4.1. "SiteAnalyzer" má právo na změnu tohoto Ujednání. Všechny provedené Dohodu změny budou k dispozici v podobě nové znění Dohody, na stejné adrese. V případě provádění Dohody významných změn, "SiteAnalyzer" navíc upozorní Uživatele o těchto změnách e-mailem. Všechny změny Smlouvy vstoupí v platnost od okamžiku jejich zveřejnění. Použitím služby nebo webové Stránky Uživatel potvrzuje svůj souhlas s novými podmínkami Dohody ve znění, které platí v době používání Uživatel služby nebo webové Stránky.

4.2. "SiteAnalyzer" nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody, které vznikly uživateli nebo třetí osoby v důsledku chybné pochopení či nepochopení podmínek této Smlouvy, pokyny nebo pokyny o způsobu používání webových Stránek, ohledně způsobu umístění informačních dat a dalších technických otázek.

4.3. V případě uznání neplatná nebo neprosaditelná jakékoliv části této Dohody, ostatní části Dohody zůstanou v platnosti. Odmítnutí libovolné ze Stran jakéhokoli ustanovení nebo podmínky této Dohody, nebo jakékoliv jejich porušení se nevyhýbá akce tohoto ustanovení nebo podmínky.

4.4. K této Dohodě a vztahům mezi "SiteAnalyzer" a Uživatelem, platí právní předpisy Ruské Federace. Každá strana plně souhlasí s tím, že příslušné soudy Ruské Federace mají výlučnou pravomoc ohledně všech pohledávek a sporů, které se týkají Dohody.

Naši zákazníci